Behouders schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties, leveringen en verkopen onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door het feit zelf van de verkoop of van het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden. 

 1. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur, bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het opmaken van de offerte.

  Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de kostprijsfactoren zoals grondstoffen en materialen, lonen en sociale lasten, valuta, …

  Deze clausule is ook van toepassing op offertes tegen vaste aanneemsom, mits het prijsverschil dat in rekening wordt gebracht boven het bedrag van de begroting gemotiveerd wordt.
   
 2. Wij gehouden ons het recht voor de voorwaarden en prijzen, aangeboden door onze werknemers of Vertegenwoordigers, te wijzigen, of hun orders gebeurlijk te weigeren.
   
 3. Onze verzendingen geschieden steeds op de gevaren en risico’s van de bestemmeling, zelfs wanneer de Vrachtvrij geschieden.
   
 4. Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te facturen naargelang Van de levering of de uitvoering, zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeuren.
   
 5. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op vernietiging van de Bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarboven alle, ook schriftelijk bedongen,
  schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor Wordt beïnvloed. 

  Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.
   
 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

  De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op à 12% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling.

  Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de interest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 15%, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het schadebeding per factuur kan maximaal 1860,00 euro bedragen.
   
 7. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
   
 8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaningen, de verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.

  Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de klant of bij ontbinding van de vennootschap behouden wij het recht voor, zonder aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.
   
 9. Bij gebrek aan betaling  van de factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge opgemaakt zijn. 
   
 10. Eventuele bezwaren of klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de vijf dagen na het einde van de prestaties of de ontvangst van de levering, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
   
 11. Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied.
   
 12. Annulatie van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgegaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies.
   
 13. De overeengekomen prestaties zullen door ons of voor onze rekening onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Indien de klant zelf alle of gedeelte van de overeengekomen prestaties uitvoert of een derde hiermede belast dan verbindt hij er zich toe ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, onze prestaties en gederfde winst, met een minimum van 20% van het bedrag van de prestaties die ons werden afgenomen.
   
 14. Wanneer de klant of zijn vertegenwoordiger of zijn architect aan ons bij de uitvoering van de prestaties bepaalde vereisten met betrekking tot materialen of uitvoeringsprocédés oplegt ondanks ons geschreven en gemotiveerd voorbehoud, dan zullen wij van alle verantwoordelijkheid ontlast worden voor alle tekortkomingen die verband houden met de keuze van het genoemde materiaal of procédé.
   
 15. De partijen zien af van de opgelevingsformaliteiten. De inbezitname van het werk na beëindiging van de werken, geldt als goedkeuring van deze werken, geldt als goedkeurig van deze werken, behoudens geldige betwistentingen die binnen de vijf dagen na de beëindiging van de werken per aangetekende brief geformuleerd worden.
   
 16. In geval van betwistingen of geschillen zijn alleen de rechtsgebied van KORTRIJK bevoegd.